ZONH

 

Medicatieveiligheid als gezamenlijk doel

Farmaceutische zorg

Voor een veilig medicatieproces is goede communicatie en afstemming nodig tussen alle betrokken zorgverleners in de farmaceutische keten. Daarom is al in 2015 in de regio Noord-Holland Noord een regionaal Convenant Medicatieveiligheide opgesteld. Hierin staan regionale afspraken welke aanvullend zijn op de “Veilige Principes in de Medicatieketen”. Hierdoor beschikken de aangesloten partijen over heldere afspraken wie wat doet en op welke manier.

Waarmee kunnen we u helpen?

Onze adviseurs denken graag met u mee over creatieve manieren om de samenwerking op te zoeken en partijen aan elkaar te verbinden of het implementeren van integrale zorgmethodes. Zij zijn op de hoogte van mogelijkheden voor financiering. 

Wilt u aan de slag met verbeterinitiatieven op het gebied van farmaceutische zorg? Neem dan contact op Geline Ormel of met één van de adviseurs in uw regio.

Projecten op het gebied van farmaceutische zorg

Retourinformatie (mei 2021 – dec 2022)
Bij ontslag uit het ziekenhuis of poliklinisch bezoek kan er veel mis gaan in het doorgeven van start/stop wijzigingen in de medicatie naar de huisarts of openbare apotheek waardoor de informatie bij de huisarts en apotheek foutief of onvolledig is. Hierdoor is het actuele medicatieoverzicht van de patiënt niet compleet waardoor de medicatieveiligheid in gevaar komt. Door dit project worden beleidsafspraken gemaakt, worden start/stop receptuur digitaal beschikbaar gemaakt en wordt het medicatieoverzicht bij de huisarts van patiënten die uit het ziekenhuis ontslagen zijn verbeterd. Klik hier voor meer informatie. 

De apotheek op huisbezoek in West-Friesland (mei 2021 – april 2022)
Ouderen blijven langer zelfstandig thuis wonen en door vergrijzing neemt het aantal ouderen toe. De apotheekzorg wordt complexer door patiënten met meerdere aandoeningen en chronisch gebruik van medicijnen. De farmaceutische zorg in de wijk moet daarom goed georganiseerd zijn zodat kwetsbare ouderen zelfstandig thuis op een juiste manier hun medicatie kunnen innemen. In dit pilotproject zijn de twee doelen:

  • Een vervolgonderzoek doen in West-Friesland gericht op het verbeteren van medicatie inname bij kwetsbare ouderen waarvan de resultaten representatief zijn voor de doelgroep.
  • Een kosten-baten analyse uitvoeren voor huisbezoek van een farmaceutisch consulent/ apotheker voor overweging van structurele financiering van deze dienstverlening.

Lees hier meer over dit project. 

Labwaarden (jan 2020 – dec 2020)
Ongeveer 21% van de ziekenhuisopnames ten gevolge van een nierfunctiestoornis zijn potentieel vermijdbaar, waarvan 10% gerelateerd zijn aan medicatie en nierfunctiestoornis. Inzicht door de apothekers in de actuele labwaarden draagt bij aan reductie van zorgkosten (ziekenhuisopname, behandeling) ten gevolge van gezondheidsschade door verkeerd medicatiegebruik. Het doel van dit project is de actuele nierfunctiewaarden in de AIS’en beschikbaar maken, met focus op leeftijd 60+ en/of patiënten met gecompliceerde nieraandoening (polyfarmacie). Klik hier voor meer informatie.

Farmacotherapeutisch overleg (jan 2020 – dec 2020)
Verbeteren van de kwaliteit van het FTO is belangrijk voor een kwalitatief goede behandeling van patiënten met medicijnen. Om het voorschrijfbeleid efficiënt en kwalitatief te laten zijn moeten goede afspraken gerealiseerd worden tussen huisartsen en apothekers. Een kwalitatief hoog FTO levert een bijdrage aan verminderde werkdruk voor huisartsen tijdens het spreekuur en vermindering van spillage in de apotheek. Klik hier voor meer informatie over dit project en de resultaten. 

Organisatiekracht eerstelijn: apothekers Noord-Holland Noord (jan 2019 – dec 2019)
ZONH heeft de apothekers in Noord-Holland ondersteund in het neerzetten van een georganiseerde beroepsgroep met als uitkomstdoel een op maat gemaakte propositie per beroepsgroep in de eerste lijn voor het organiseren van de eerstelijnsdisciplines in de regio NHN. Klik hier voor meer informatie over dit project. 

Kennisplatform Medicatieveiligheid Noord-Holland Noord (2018 – heden)
Om de medicatieveiligheid in de keten te kunnen verbeteren is betrokkenheid van, en onderlinge samenwerking tussen huisartsen, apothekers, en thuiszorgmedewerkers van groot belang. In 2015 is het Convenant Medicatieveiligheid in de thuissituatie en extramurale setting in de regio Noord-Holland Noord opgesteld met als doel het structureel verbeteren en borgen van afspraken rondom de medicatieveiligheid van patiënten. ZONH coördineert de uitvoering van het convenant en de activiteiten m.b.t. verbeteren van samenwerking in de medicatieketen. Klik hier voor meer informatie. 

Convenant Medicatieveiligheid (2018-2020)
In Zaanstreek-Waterland hebben de huisartsen, apothekers en thuiszorgorganisaties met elkaar afspraken gemaakt over medicatieveiligheid en hebben daarvoor een convenant getekend. Daaropvolgend zijn ook de ziekenhuizen aangehaakt. Per subregio zijn knelpunten en verbeterpunten in beeld gebracht en in 2020 is zowel in Zaanstreek als in Midden-Kennemerland een intentieverklaring getekend om samen te werken aan betere medicatieveiligheid. ZONH heeft dit proces begeleid. 

 

Publicaties