ZONH

Medicatieveiligheid als gezamenlijk doel

Kennisplatform Medicatieveiligheid Noord-Holland Noord

2018 - heden

Om de medicatieveiligheid in de keten te kunnen verbeteren is betrokkenheid van, en onderlinge samenwerking tussen huisartsen, apothekers, en thuiszorgmedewerkers van groot belang. In 2015 is het Convenant Medicatieveiligheid in de thuissituatie en extramurale setting in de regio Noord-Holland Noord opgesteld met als doel het structureel verbeteren en borgen van afspraken rondom de medicatieveiligheid van patiënten.

Anno 2021 hebben 25 zorgorganisaties betrokken bij de farmaceutische zorg in de regio het convenant ondertekend. Het Kennisplatform Medicatieveiligheid NHN waarin bestuurders en beleidsfunctionarissen vanuit de drie huisartsorganisaties, de drie apothekerscoöperaties, VVT-organisaties en de twee ziekenhuizen in de regio vertegenwoordigd zijn, geeft inhoudelijk sturing aan het convenant. 

ZONH coördineert de uitvoering van het convenant en de activiteiten m.b.t. verbeteren van samenwerking in de medicatieketen.

Convenant Medicatieveiligheid Noord-Holland Noord
Door de nieuwe zorgstructuur verschuift de zorg steeds meer van de tweede- naar de eerste lijn. Huisartsen, apothekers en thuiszorgorganisaties zijn de drie partijen die die zorg in de praktijk waar moeten gaan maken. Er bestaan veel richtlijnen per discipline op het gebied van medicatieveiligheid maar het is ook belangrijk om de richtlijnen tussen de verschillende disciplines bij elkaar te brengen zodat afspraken gemaakt kunnen worden hoe we samen te werk gaan. In deze transmurale samenwerking komen de kennis en kunde vanuit verschillende disciplines bij elkaar om zo tot innovatieve en gedegen oplossingen te komen. Transmurale samenwerkingen maken daarom een belangrijk onderdeel uit van zinnige zorg.  Het convenant Medicatieveiligheid NHN vormt de basis voor deze afspraken. Het convenant heeft als uitgangspunt de medicatieveiligheid in de keten te verbeteren gestoeld op “de veilige principes” en mensen zo lang mogelijk thuis zelfstandig en zelfredzaam te zijn. Dit uitgangspunt onderschrijft betere zorg voor de patiënt en lagere zorgkosten. 

Het convenant Medicatieveiligheid Noord-Holland Noord kunt u hier vinden.