ZONH

Medicatieveiligheid als gezamenlijk doel

Kennisplatform Medicatieveiligheid Noord-Holland Noord

2015 - heden

Om de medicatieveiligheid in de keten te verbeteren is betrokkenheid van, en onderlinge samenwerking tussen huisartsen, apothekers, en thuiszorgmedewerkers van groot belang. In 2015 is het Convenant Medicatieveiligheid in de thuissituatie en extramurale setting in de regio Noord-Holland Noord opgesteld met als doel het structureel verbeteren en borgen van afspraken rondom de medicatieveiligheid van patiënten.

Anno 2023 hebben 31 zorgorganisaties betrokken bij de farmaceutische zorg in de regio het convenant ondertekend. Het Kennisplatform Medicatieveiligheid NHN waarin bestuurders en beleidsfunctionarissen vanuit de drie huisartsorganisaties, de twee apothekerscoöperaties, VVT-organisaties, GGZ NHN en de twee ziekenhuizen in de regio vertegenwoordigd zijn, geeft inhoudelijk sturing aan het convenant. 

ZONH coördineert de uitvoering van het convenant en de activiteiten m.b.t. verbeteren van samenwerking in de medicatieketen.

Convenant Medicatieveiligheid Noord-Holland Noord
Door de nieuwe zorgstructuur verschuift de zorg steeds meer van de tweede- naar de eerste lijn. Huisartsen, apothekers en thuiszorgorganisaties zijn de drie partijen die die zorg in de praktijk waar moeten gaan maken. Er bestaan veel richtlijnen per discipline op het gebied van medicatieveiligheid, maar het is ook belangrijk om de richtlijnen tussen de verschillende disciplines bij elkaar te brengen zodat afspraken gemaakt kunnen worden hoe we samen te werk gaan. In deze transmurale samenwerking komen de kennis en kunde vanuit verschillende disciplines bij elkaar om zo tot innovatieve en gedegen oplossingen te komen. Transmurale samenwerkingen maken daarom een belangrijk onderdeel uit van zinnige zorg.  Het convenant Medicatieveiligheid NHN vormt de basis voor deze afspraken. Het convenant heeft als uitgangspunt de medicatieveiligheid in de keten te verbeteren gestoeld op “de veilige principes” en mensen zo lang mogelijk thuis zelfstandig en zelfredzaam te zijn. Dit uitgangspunt onderschrijft betere zorg voor de patiënt en lagere zorgkosten. 

Convenant Medicatieveiligheid NHN 2023 >


Ketenafspraken eTRS

Vanaf 2021 is regionaal afgesproken te streven naar de implementatie van een digitaal toedienregistratie systeem (eTRS). In de regio wordt met verschillende merken eTRS gewerkt. Er zijn regionale afspraken gemaakt met een groot aantal partijen uit dit convenant om te gaan werken met één eTRS: dit is CareXS, wat de voorkeur heeft boven alle andere merken. Reden hiervoor is dat kans op medicatiefouten verminderen doordat alle ketenpartners met hetzelfde systeem werken.  Voor het werken met CareXS zijn ketenafspraken CareXS opgesteld. De ketenafspraken rondom CareXS zijn levende afspraken. 

Ketenafspraken eTRS CareXS Meddy >

Benieuwd welke organisaties werken met eTRS CareXS? Bekijk hier de lijst >


Raamovereenkomst voorbehouden handelingen en uitvoeringsverzoek Noord-Holland Noord

In september 2020 is er een  Regionale Raamovereenkomst voorbehouden handelingen NHN.  Tot op heden waren er in de regio Noord-Holland Noord meerdere raamovereenkomsten in omloop. Om het beheer van deze overeenkomsten te vereenvoudigen en administratieve lasten te verminderen heeft de stuurgroep Medicatieveiligheid Noord-Holland Noord één Regionale Raamovereenkomst Voorbehouden Handelingen Noord-Holland Noord opgesteld. 
Vanuit het Kennisplatform Medicatieveiligheid NHN wordt de actualiteit van deze raamovereenkomst bewaakt.  Het Kennisplatform Medicatieveiligheid neemt bij ontwikkelingen/ wijzigingen het initiatief de raamovereenkomst aan te passen.

Op initiatief van Omring en het Kennisplatform Medicatieveiligheid NHN is een Zakkaartje opgesteld waarin staat beschreven welke informatie gegeven moet worden bij het aannemen van een mondeling uitvoeringsverzoek. Het zakkaartje bevat de tekst die in de rapportage moet staan en voorbeelden van voorbehouden handelingen.