ZONH

Persbericht:

Dijklander Ziekenhuis tekent regionaal convenant medicatieveiligheid

Hoorn 19 maart. Tjalling van der Schors, ziekenhuisapotheker Dijklander Ziekenhuis, was nauw betrokken bij de aansluiting van het Dijklander Ziekenhuis bij het convenant. “Huisartsen, thuiszorgorganisaties, apothekers en ziekenhuizen zijn de vier partijen die medicatieveiligheid samen waar moeten maken. Daar horen goede afspraken bij.”

Uitbreiding van de “gouden driehoek”
Voor een veilig medicatieproces is goede communicatie en afstemming nodig tussen alle betrokken zorgverleners. Zeker gezien de verwachte toename in vergrijzing en chronisch medicijngebruik. Daarom is al in 2015 in de regio Noord-Holland Noord een regionaal Convenant Medicatieveiligheid opgesteld, samen met 21 verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties (VVT), alle huisartsen en apothekers. Hierin staan regionale afspraken welke aanvullend zijn op de “Veilige Principes in de Medicatieketen”. Deze “gouden driehoek” beschikt daarmee over heldere afspraken wie wat doet en hoe. Door aansluiting van het Dijklander Ziekenhuis is daarmee nu een vierde partner in de medicatieketen bijgekomen. Van der Schors: “We hebben steeds aansluiting gezocht met huisartsen, openbare apotheken en thuiszorgorganisaties om de veiligheid voor de patiënten te bevorderen. Dit convenant is een mooie bekrachtiging daarvan. Onderlinge afstemming wordt hiermee ook voor de toekomst in goede banen geleid.”

Actief document
De afspraken borgen niet alleen de medicatieveiligheid; het verhoogt ook de kwaliteit van zorg bij alle zorgverleners in de keten. Hanneke van den Berg, projectmanager bij Omring Thuiszorg: “De onderwerpen die in de veilige principes staan, moeten we regionaal naleven. Maar het convenant gaat verder, daarin staan gedetailleerde regionale afspraken. Het prettige is dat je elkaar kunt aanspreken op de gemaakte afspraken en actie kunt ondernemen. Deze afspraken geven in de praktijk veel duidelijkheid.”
Het convenant is dan ook geen slapend maar actief document. Sebastiaan Wegman, ACN apotheek Middenwaard in Heerhugowaard: “Actuele ontwikkelingen en knelpunten bespreken we in het Kennisplatform, daar vinden we elkaar op de inhoud. Zorgorganisaties, artsen en apothekers zijn daarnaast zelf verantwoordelijk voor de manier waarop het convenant geïmplementeerd wordt.”

Toekomst
Sinds het convenant zijn er een aantal mooie ontwikkelingen ontstaan. Zo is het gebruik van de baxterrol gestandaardiseerd, waardoor er minder fouten worden gemaakt en cliënten medicijnen ook gemakkelijk zelf kunnen innemen. Ook is er een noodtoedienlijst in het leven geroepen, waardoor zorgverleners buiten kantoortijden medicatie geheel volgens de regels kunnen toedienen. Door aansluiting van het Dijklander Ziekenhuis zal voor 2021 het aanpakken van knelpunten in de medicatieoverdracht in de avond-, nacht- en weekenduren op de agenda staan. Ook zijn andere tweedelijns zorgorganisaties in het vizier; met de GGZ en gehandicaptenzorg moeten ook afspraken worden gemaakt over medicatieveiligheid. Regionale ondersteuningsorganisatie ZONH heeft hierin een faciliterende rol.