ZONH

Medicatieveiligheid als gezamenlijk doel

Farmacotherapeutisch overleg

januari 2020 - december 2020

Verbeteren van de kwaliteit van het FTO is belangrijk voor een kwalitatief goede behandeling van patiënten met medicijnen. Om het voorschrijfbeleid efficiënt en kwalitatief te laten zijn moeten goede afspraken gerealiseerd worden tussen huisartsen en apothekers. Een kwalitatief hoog FTO levert een bijdrage aan verminderde werkdruk voor huisartsen tijdens het spreekuur en vermindering van spillage in de apotheek.

De apothekers en huisartsen merken dat het hoge niveau van het farmacotherapeutisch overleg in het verleden aan het verminderen is. Verbeteren van het FTO is belangrijk voor een kwalitatief goede behandeling van patiënten met medicijnen. Eind 2018 is een regionaal longformularium opgesteld welke in de regio geïmplementeerd moet worden. Daarnaast is er een nieuwe NHG-richtlijn voor diabetespatiënten. Ook is vanuit HONK aangegeven graag het onderwerp antistolling in een FTO voor te bereiden. Deze formularia hebben als doel de zorg voor patiënten te verbeteren door een zo uniform mogelijk voorschrijfbeleid.

Doelstelling project

 • Verbeteren van het FTO in het APCON-HONK-werkgebied; regionaal op inhoudsniveau en lokaal op procesniveau. Niveau 4 is het streefdoel op 31-12-2020.
 • Op 31-12-2020 is het longformularium in de regio geïmplementeerd en zijn er verbeteracties opgesteld t.b.v. verhoging van het voorschrift volgens het formularium. Huidige voorschrift bedraagt ca 42%. (data VGZ)
 • Op 31-12-2020 is er een regionaal diabetes, – en antistollingsformularium opgesteld en geïmplementeerd.

Resultaten

 • Er heeft een inventarisatie onder alle aangesloten apotheken plaatsgevonden van het huidig farmacotherapeutisch niveau. Op basis van deze resultaten aanpassingen gedaan om het niveau van het FTO naar niveau 3-4 te brengen.
 • s.m. met HONK is de inhoud van de FTO’s voor 2020 – 2021 afgestemd. In 2020 hebben meerdere FTO’s plaatsgevonden waaronder atriumfibrilleren voor alle FTO-groepen. In 2021 is gestart met longformularium voor alle FTO-groepen.
 • Het regionale longformularium is op 31-12-2020 i.s.m. HONK aangepast.
 • Via INSZO is spiegelinformatie beschikbaar gemaakt voor presteren van apotheken volgens het longformularium, data is afgestemd met HONK.
 • Op basis van spiegelinformatie zijn op bestuurlijk niveau tussen HONK – APCON afspraken gemaakt om voorschrift volgens het longformularium te verhogen. De werkafspraken worden via het FTO gecommuniceerd.
 • Vanuit HONK heeft afstemming met VGZ plaatsgevonden over voorschriftpercentage volgens het longformularium. I.s.m. INSZO is een rapportage van prescriptiecijfers volgens het regionaal formularium opgesteld waarin percentage voorschrift volgens het longformularium inzichtelijk is gemaakt per apotheek.
 • Met de kaderarts diabetes is de inhoud van het regionaal diabetesformularium afgestemd. Hierin worden preferentiebeleid van VGZ, wetenschappelijke onderbouwing en stand van zaken binnen de NHG-richtlijnen meegenomen.
 • Na vaststelling is via INSZO spiegelinformatie beschikbaar voor presteren van apotheken volgens het diabetesformularium. Prescriptie cijfers worden vervolgens op de FTO’s besproken.
 • Met de kaderarts hart- en vaatziekten lopen gesprekken over de inhoud van het regionaal antistollingsformularium. Hierin worden preferentiebeleid van VGZ, wetenschappelijke onderbouwing en stand van zaken binnen de NHG-richtlijnen meegenomen.
 • Na vaststelling is via INSZO spiegelinformatie beschikbaar voor presteren van apotheken volgens het antistollingsformularium. Prescriptie cijfers worden vervolgens op de FTO’s besproken.