ZONH

Goed georganiseerde huisartsenzorg leidt tot betere eerstelijnszorg in de regio

Huisartsenzorg

ZONH voert projecten uit in samenwerking met alle huisartsenorganisaties in de regio: HKN, HONK, Westfriese Huisartsenorganisatie, HZK, SEZ/HZW en HVMK. Voor elke regio is een vaste adviseur aangewezen als aanspreekpunt voor huisartsen. Neem contact op met de adviseur in uw regio. 

Regio Noord

Kop van Noord-Holland
(HKN)

Hanneke Bisselink

Noord-Kennemerland (HONK)

Chanel Kortekaas

West-Friesland
(WFHO)

Maaike de Wit

Regio Zuid

Midden-Kennemerland (HVMK)

Eva de Vrieze

Zuid-Kennemerland
(HZK)

Rianne van den Brink

Zaanstreek-Waterland
(SEZ/HZW)

Frank Carlebur

Rol ZONH

Onze adviseurs denken graag met u mee over beleidsvraagstukken, veranderingen binnen uw praktijk, communicatie-uitingen die passen bij uw doelgroep en oplossingsrichtingen voor praktijkspecifieke uitdagingen. Zij zijn op de hoogte van mogelijkheden voor financiering. 

Wilt u aan de slag met de optimalisering van uw huisartsenzorg? Neem dan contact op met de adviseur in uw regio!

Projecten op het gebied van huisartsenzorg

Welzijn op Recept
Welzijn op Recept richt zich op inwoners die bij de huisarts en praktijkondersteuner langsgaan met lichte psychosociale klachten, maar waarvoor zware hulpverlening niet de best passende oplossing is. Welzijn op Recept is een initiatief waarbij door verwezen wordt naar een sociaal werker. De sociaal werker gaat samen met de klant op zoek naar passende activiteiten in de buurt die aansluiten bij de interesses, zoals creatieve of sportieve activiteiten, lotgenotencontact of vrijwilligerswerk. Klik hier voor meer informatie.

COVID DATA NL
Gelegenheidsconsortium COVID DATA NL test een digitaal Early Warning Systeem om verspreiding van COVID19 te beperken en de zorgvraag te voorspellen. Dat gebeurt in de pilotregio Noord-Holland en Flevoland in opdracht van de ROAZ Noord-Holland Flevoland samen met het ROS-netwerk en ZONH. Een online dashboard en gevalideerd predictie-algoritme geven actueel inzicht in verhoogde risico’s op COVID-besmettingen en ziekte en fungeert hierdoor als indicator voor een gericht vaccinatiebeleid. Klik hier voor meer informatie.

Huisartsenondersteuning vanuit het Achterstandsfonds
Huisartsenprakijken met patiënten uit achterstandswijken hebben vaak te maken met ingewikkelde zorgvragen en een hoge werkdruk. Communicatie met patiënten uit achterstandswijken vraagt vaak meer tijd en communicatievermogen van een huisarts. Het Achterstandsfonds (ASF) ondersteunt huisartspraktijken met patiënten uit achterstandswijken door creatieve oplossingen aan te dragen en praktische interventies te implementeren. Klik hier voor meer informatie. 

Krachtige Basiszorg (KBZ) Haarlem-Oost
De nieuwe wijkaanpak Krachtige Basiszorg gaat patiënten met meerdere problemen op verschillende levensgebieden integrale zorg bieden. De deelnemende huisartsen, fysiotherapeuten en sociaal wijkteams in Haarlem-Oost en Schalkwijk gebruiken hiervoor het 4D-model dat inzicht geeft in wat er speelt bij de patiënt op vier domeinen: lichaam, maatschappelijk, sociaal en geest. Patiënten met problemen in verschillende domeinen krijgen integrale zorg die met zorgverleners en de patiënt wordt afgestemd. Klik hier voor meer informatie. 

Huisartsenzorg voor anderstaligen
In dit project werken wij aan het verbeteren van de huisartsenzorg voor arbeidsmigranten uit Oost-Europa (voornamelijk Polen en Roemenië). Deze patiënten staan niet altijd ingeschreven bij een huisartsenpraktijk, worden tegen passantentarief behandeld, indien nodig, in verschillende praktijken en spreken vaak geen goed Nederlands, waardoor communicatie moeilijker is. Het doel is om inzichtelijk te maken wat de mogelijkheden zijn voor het beter organiseren van de huisartsenzorg aan arbeidsmigranten uit Oost-Europa aan de hand van verschillende scenario’s.

Publicaties