ZONH

Zorginstanties in Midden-Kennemerland tekenen intentieverklaring om medicatieveiligheid te verbeteren

BEVERWIJK – Op 24 augustus tekenen huisartsen, openbare apothekers en het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) een intentieverklaring om de medicatieveiligheid in Midden-Kennemerland verder te verbeteren. Alle partijen willen dat het voorschrijven van medicatie voor patiënten beter afgestemd is.

Nieuwe technologie en communicatie binnen de zorg
Binnen de zorg zijn de afgelopen jaren veel technologische ontwikkelingen en nieuwe systemen geïntroduceerd. Doordat zorginstellingen met verschillende ICT-systemen werken is het een uitdaging om patiëntinformatie zo efficiënt mogelijk te delen met andere partijen binnen de zorgketen. Met name in geval van medicatieoverdracht brengt dat risico’s met zich mee. Bijvoorbeeld nadat een patiënt wordt ontslagen uit het ziekenhuis en met bepaalde medicatie moet stoppen. Het is dan van groot belang dat de huisarts, de huisapotheek en de eventuele thuiszorg ook op de hoogte worden gesteld van medicatiewijzigingen, wat in de praktijk soms niet het geval is. “Op dit moment is de communicatie tussen systemen en zorgverleners onderling nog niet optimaal. Dit kost soms kostbare tijd en kan leiden tot verwarring bij de patiënt” aldus Chantal Fleers, apotheker en vertegenwoordiger van de Apothekers Coöperatie Midden Kennemerland.

Afstemming en samenwerking
Er zijn al veel stappen in de goede richting gezet om de medicatieveiligheid te verbeteren, maar er was ruimte voor verbetering in de samenwerking tussen partijen binnen de gehele zorgketen. Dit terwijl dit juist van groot van belang is. Chris Noordzij, huisarts bij Huisartsenpraktijk Noordzij: “Het tekenen van deze intentieverklaring is belangrijk omdat op basis hiervan alle partijen erkennen dat er verbetering mogelijk en gewenst is op het gebied van medicatieveiligheid. Je kan dit niet in je eentje oplossen, juist omdat de samenwerking en communicatie tussen partijen cruciaal is”.

Als onderdeel van deze nieuwe samenwerking hebben
Huisartsenvereniging Midden-Kennemerland (HV-MK), de apothekers uit de regio en het Rode Kruis Ziekenhuis hebben de knelpunten met betrekking tot medicatieoverdracht geanalyseerd. Dit is gebeurd onder begeleiding van Stichting Eerstelijns Zorg (SEZ) en Zorg Optimalisatie Noord-Holland (ZONH). Drs. Tjerk de Nijs, internist bij RKZ: “Hiermee is een opstap gemaakt naar meer begrip tussen eerste en tweede lijn, wat een vereiste is om samen te kijken hoe de veiligheid omtrent medicatie nog beter gewaarborgd kan worden”.

Drie pijlers
Deze analyse heeft geleid tot drie belangrijke pijlers, die verwerkt zijn in de intentieverklaring:

  1. Eenduidige afspraken over het vastleggen en doorgeven van medicatiewijzigingen door huisartsen en specialisten aan betrokken zorgverleners waaronder de apotheek en thuiszorg.
  2. De ontslagbrief en het medicatieoverzicht van de specialist is binnen 48 uur beschikbaar bij de huisarts
  3. Er worden duidelijke afspraken gemaakt bij wijzigingen van baxtermedicatie bij opnamen, verblijf, ontslag en polibezoek.

Alle partijen zien de ondertekening van de intentieverklaring als een frisse start van het verbeteringsproces van medicatieveiligheid en gaan dit proces met goede moed tegemoet. Rianne Lantink, poliklinisch apotheker bij RKZ: “Alle partijen erkennen de knelpunten en zijn gemotiveerd om aan de slag te gaan om de medicatieveiligheid in de regio te verbeteren”.

Rol van de patiënt
Ondanks dat huisartsen en apothekers hard aan de weg timmeren om de medicatieoverdracht goed op elkaar af te stemmen, blijft het natuurlijk tevens van cruciaal belang dat ook de patiënt wijzigingen in medicatie goed doorgeeft aan andere zorgverleners. Medisch specialisten zullen erop aandringen dat patiënten hierin ook een proactieve rol pakken.