ZONH

Samen werken aan
transformatie

Verandervisie

Regiobeelden, regioplannen en samenwerking als uitgangspunt voor transformatie.

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. In het IZA is het realiseren van regionale samenwerking een middel om dit te bereiken. De Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en), zoals ZONH, zijn experts in het begeleiden van veranderingsprocessen en in het bouwen van regionale samenwerkingsverbanden. Dit doen we vanuit een onafhankelijke positie. We kennen de ontwikkelingen in de gezondheidszorg, het beleid en de spelers (landelijk, regionaal en lokaal).

Het gebruik van data heeft een belangrijke rol  in de samenwerking om gezamenlijk verbeteringen en innovaties uit te voeren. Door data uit diverse bronnen te bundelen ontstaat beter inzicht in de issues en knelpunten op lokaal niveau. Deze data duiden we met partijen uit gezondheid, welzijn en zorg, waardoor een gedeelde urgentie ontstaat. 

Sterke Eerstelijnszorg

Een sterke eerstelijnszorg is cruciaal om de ambities uit het IZA te realiseren.  Regiobeelden kunnen als basis dienen om aan de slag te gaan met transformatieplannen en de (eerstelijns)zorg in de regio verder te versterken. ZONH kan daar als onafhankelijke procesbegeleider, adviseur, aanjager en facilitator een rol in hebben.

Op verschillende werkthema’s van het IZA zijn wij al actief, zoals:

  • Regionale samenwerking
  • Versterking organisatie eerstelijnszorg
  • Samenwerking sociale domein, huisartsenzorg en GGZ
  • Gezond leven en preventie
  • Arbeidsmarkt en ontzorgen professionals
  • Digitalisering en gegevensuitwisseling.

Wil je gebruik maken van onze ondersteuning of meer weten? Neem dan contact met ons op.

Voorbereiding regionale versterking eerstelijnszorg

ZONH voelt een grote verantwoordelijkheid om de transformatie te laten slagen, mede door onze maatschappelijke opgave de eerstelijnzorg te versterken en samen te werken om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.
Voor de eerstelijnszorg in de regio Noord-Holland Noord organiseerden wij meerdere regionale bijeenkomsten in het kader van de voorbereidingssubsidie regionale versterking eerstelijnszorg.