ZONH

Iedere inwoner in West-Friesland toegang tot
kwalitatief goede huisartsenzorg

Toegankelijkheid Huisartsenzorg West-Friesland

Onderzoek van Nivel en Prismant toont aan dat in West-Friesland op korte termijn knelpunten worden verwacht in de balans tussen vraag en aanbod in de huisartsenzorg. Zorgkoepel West-Friesland (ZWF) wil dat nu én in de toekomst, de vraag en het aanbod van huisartsenzorg in de regio zodanig op elkaar zijn aangesloten, dat iedere inwoner in West-Friesland toegang heeft tot kwalitatief goede huisartsenzorg. Dit jaar is er door ZWF met ondersteuning van ZONH en het onderzoekzoeksbureau Rebel gestart met het project Toegankelijkheid huisartsenzorg West-Friesland om de arbeidsproblematiek aan te pakken.


Landelijke uitdaging en regio West-Friesland

West-Friesland is niet de enige regio in Nederland, die met dit probleem kampt. In Friesland en Zeeland speelt de arbeidsproblematiek huisartsenzorg al veel langer. Tijdens dit project leren we van de ervaringen uit andere regio’s en de interventies, die al zijn gestart of uitgevoerd. In regio West-Friesland wordt gericht op een goede samenwerking tussen de huisartsen per gemeente om de knelpunten aan te pakken. Het heeft de voorkeur, dat de gevestigde huisartsen zelf de regie houden én initiatieven starten in samenwerking met de ZWF.

 
Gesprekken over knelpunten en oplossingen

In de afgelopen maanden is een verkenning uitgevoerd naar de uitdagingen op het gebied van de arbeidsmarkt voor huisartsenzorg in West-Friesland. Voor de meest urgente werkgebieden Medemblik, Stede Broec, Kersenboogerd en Risdam/Grote Waal zijn bijeenkomsten georganiseerd. N.a.v. anoniem ingevulde enquêtes is een ‘startfoto’ per werkgebied gemaakt en is er een eerste gesprek gevoerd met de praktijkhouders over de ervaren spanning op de arbeidsmarkt. In een tweede bijeenkomst is er nagedacht over gewenste mogelijke oplossingsrichtingen met als doel om tot een gedragen ‘Werkagenda arbeidsmarkt West-Friesland 2022’ te komen om vervolg te geven aan dit project.


Globaal beeld huidige knelpunten

Er zijn werkgebieden, waar de huidige werkdruk grotendeels als voldoende wordt beschouwd, maar waar op korte termijn relatief veel praktijkhouders uitstromen wegens pensionering. Zonder tijdige opvolging wordt er een grote druk op de arbeidsmarkt verwacht in de nabije toekomst. Ook zijn er werkgebieden, waar minder sprake is van een zeer grote uitstroom in de nabije toekomst, maar waar de huidige werkdruk aanzienlijk slechter wordt ingeschat. Hier wordt het vinden van waarnemers als zeer lastig ervaren. Er zijn zorgen over praktijkopvolging en over acute stress op piekmomenten, zoals de zomervakantie of bij tijdelijke uitval. Dit is niet goed op te vangen en gaat het om zowel dokters, als ook doktersassistenten.


Mogelijke oplossingsrichtingen

In de gevoerde gesprekken wordt de werkdruk en de continuïteit van huisartsenzorg grotendeels als een collectieve uitdaging ervaren. Ook is er een groot draagvlak voor ‘collectieve oplossingsrichtingen’, uitgevoerd vanuit de regionale huisartsenorganisatie. Daarnaast is er in verschillende werkgebieden de wens om lokaal of als praktijk de samenwerking te versterken, om eventuele problematiek (beter) gezamenlijk op te kunnen pakken. Op individueel niveau willen praktijkhouders hun praktijk zo goed mogelijk aan laten sluiten bij de wensen van ‘de nieuwe generatie’, maar bestaat soms nog onduidelijkheid over wat die wensen zijn en hoe dat zich verhoudt tot de eigen praktijk.