ZONH

Regionale gegevensinventarisatie afgerond.

Digitale gegevensuitwisseling is belangrijk, maar niet vanzelfsprekend. Hoe gaan we het als regio mogelijk maken dat zorgverleners op een veilige manier gegevens kunnen uitwisselen waarbij de cliënt de regie heeft? En hoe zorgen we dat alle verschillende softwareprogramma’s op elkaar aansluiten en waarborgen we dat alles werkt?” Om op deze vragen antwoord te geven heeft de Werkgroep regionale architectuur de huidige stand van zaken met betrekking tot de (on)mogelijkheden voor gegevensuitwisseling van de in de regio gebruikte systemen geïnventariseerd. Tijdens de zomervakantie bogen geboortezorgverleners zich over vragen als: “Waar worden dossier gegevens opgeslagen?” En: “Wordt erbij inloggen gebruik gemaakt van 2-factor authenticatie?”

Een aantal bevindingen uit deze inventarisatie:
• Met 16 verschillende bronsystemen is het landschap divers. Tevens is er een groot verschil tussen volwassenheid van applicaties. Dit heeft gevolgen voor de mogelijkheden en keuzes om systemen te koppelen.
• Een groot gedeelte van de eerstelijns praktijken en ziekenhuizen biedt al een vorm van patiëntparticipatie aan, zij het nog geen aansluiting op een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).
• 39% van de praktijken werkt (ook) nog met papier. Door digitale gegevensuitwisseling kunnen wij hier een mooie vereenvoudigingsslag in maken.
• Aan de gegevensuitwisseling zijn wettelijke eisen verbonden waar we vanuit de regio aan moeten voldoen. Bij de implementatie zal dan ook een organisatorisch verandertraject moeten worden gestart.
• 2 van de 3 ziekenhuizen werken op dit moment met een aantal zorginformatie bouwstenen (ZIB’s) voor de Basisgegevensset Zorg (BGZ).
• Veel praktijken voldoen nog niet aan de NEN-normering. Naast technische implementatie is ook organisatorisch aandacht nodig voor toestemmingsvereisten, patiëntrechten en informatieveiligheid.

De inventarisatie vormt de basis voor de regionale infrastructuur en implementatieplan die de systemen van de geboortezorgverleners met elkaar gaat verbinden. De volgende stap is gesprekken met de leveranciers voeren over hun mogelijkheden voor de te maken koppelingen en een impactanalyse van de verschillende architectuur scenario’s op financieel en organisatorisch gebied. Daarnaast zal ook gekeken worden wat nodig is zodat de zorginformatiesystemen in de regio de relevante informatie kunnen uitwisselen in een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Oftewel, er is nog veel werk te verzetten om digitale gegevensuitwisseling voor elkaar te krijgen!

babyconnect nhn