ZONH

Regiobeeld Kop van Noord-Holland

In opdracht van het Netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar heeft ZONH in samenwerking met Onderzoeksbureau Noord-Holland Noord en GGD Hollands Noorden een Regiobeeld gemaakt voor de Kop van Noord-Holland.

Naar een integrale aanpak
Gezondheid en zorg veranderen. We worden steeds ouder en de meeste mensen voelen zich gezond. Tegelijkertijd stijgt het aantal mensen met chronische aandoeningen en neemt het aantal mensen met psychosociale problemen, zoals eenzaamheid en depressie toe. Vooral bij kwetsbare groepen, zoals ouderen en mensen met een lagere sociaaleconomische status kunnen de problemen zich opstapelen. De zorgvraag stijgt, wordt complexer en de beschikbare beroepsbevolking voor de zorg daalt. Om de zorg ook in de toekomst toegankelijk te houden is een integrale aanpak met meer aandacht voor preventie, de fysieke en sociale leefomgeving, positieve gezondheid en technologische toepassingen kansrijk. Daarvoor is de inzet van veel verschillende partijen nodig.

Het Netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar
In 2018 is het Netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar opgericht als regionetwerk. De regio omvat de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel. Inmiddels hebben 23 organisaties de uitgangspunten van het netwerk en de visie op Positieve Gezondheid onderschreven door het ondertekenen van een intentieverklaring in 2018. Het regionetwerk is met deze intentieverklaring aangesloten bij Alles is Gezondheid3.

Missie Over 15 jaar is de Kop van Noord-Holland een positief gezonde regio. Positieve Gezondheid wordt omschreven als het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in hun leven om te gaan.

Visie Het netwerk gelooft in de veerkracht van mensen en de kracht van eigen regie. Tegelijk erkent en respecteert het netwerk ook dat ieder mens verschillend is en dat de mate van veerkracht en mogelijkheid om zelf regie over je leven te voeren van persoon tot persoon verschilt.

Ambitie Door (meer) samenwerking tussen organisaties in het netwerk krijgt iedereen de juiste handvatten aangeboden om zo gezond mogelijk en veerkrachtig te leven of anderen daarbij te ondersteunen. De organisaties richten zich op alle 150.000 inwoners van de Kop van Noord-Holland, of ze nu patiënt/cliënt zijn, medewerkers van de deelnemende organisaties of ‘gewoon’ inwoner. Sinds 2019 zijn er vanuit deze gedachte bijvoorbeeld 6 trainers Positieve Gezondheid opgeleid en worden er gezamenlijke trainingen ‘Basismodule Werken met Positieve Gezondheid’ gegeven en workshops voor inwoners georganiseerd.

Doel en meerwaarde van het regiobeeld
Het regiobeeld voor de Kop van Noord-Holland geeft inzicht in de belangrijkste thema’s en ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en zorg in de regio. Specifieker geeft het regiobeeld inzicht in de indicatoren voor Positieve Gezondheid in de Kop van Noord-Holland: wat weten we, wat valt op, wat zijn sterke punten in de regio en voor welke onderwerpen en risicogroepen is de meeste (gezondheids)winst te behalen met het voorkomen, vervangen of verplaatsen van zorg. Het regiobeeld helpt bij het maken van onderbouwde keuzes voor kansrijke interventies, programma’s of projecten in het nog op te stellen plan van aanpak, de Routekaart 2033, voor het Netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar. Het regiobeeld leidt na gezamenlijke interpretatie en discussie idealiter tot samenwerking en draagvlak voor uitvoering van de Routekaart door alle netwerkpartners.

Het regiobeeld in de plannen van NGvE voor een Positief gezonde regio in 2033

data dialoog doen

Data – dialoog – doen
Voor dit regiobeeld maken we gebruik van de cyclus data-dialoog-doen: www.datadialoogdoen.nl. Gedegen beleid en verantwoorde keuzes worden gemaakt op basis van feiten, de juiste cijfers en gefundeerde kennis. Relevante informatie wordt verzameld met en voor de betrokken partijen, geanalyseerd en vertaald (de data). Op basis hiervan gaan de deelnemende partijen met elkaar in gesprek. GGD Hollands Noorden en ZONH ondersteunen het kernteam van het Netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar (NGvE) in deze dialoog om te komen tot het opstellen van een concreet en gezamenlijk gedragen regionaal plan van aanpak (de dialoog). In een opgesteld plan (Routekaart 2033) staat beschreven welke doelen men wil bereiken en welke stappen nodig zijn om de beoogde doelen te realiseren (het doen).

Impressie
Onderstaande grafiek geeft een impressie van het aandeel 65+ in de regio. Het percentage stijgt tot 2004 en het aandeel in de gemeenten in de Kop va Noord-Holland is groter dan in Nederland.

Percentage bevolkingsprognose totaal 65+ jaar – Gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel.

vergrijzing ngve

Bron: ROS-wijkscan

Samenwerkingspartners Noordkop Gezond voor Elkaar

ngve zonh

De link naar het complete regiobeeld vindt u hier.

Mocht u vragen hebben over wat ZONH voor u kan betekenen binnen data- en informatiemanagement, neem dan contact op met Simone Bremer-Dijkhuis.