ZONH

Planning Babyconnect NHN 2021

De stuurgroep heeft een nieuwe planning gemaakt vanaf nu tot eind 2021. Daarin zijn twee fases gedefinieerd; de ontwerp en voorbereidingsfase welke loopt tot het eerste kwartaal van 2021 en de implementatiefase die hierop volgt. De implementatiefase zal bestaan uit een technische- en functionele implementatiefase. Naast de werkgroep Regionale Architectuur zullen er meerdere werkgroepen in het leven worden geroepen om de verschillende fases te implementeren.

November 2020:
• De gegevensinventarisatie is afgerond en er is een schets gemaakt van de regionale architectuur. Een definitieve versie kan worden opgesteld na gesprekken met de (software)leveranciers.

December 2020 – maart 2021
• Gesprekken met alle leveranciers over ontwikkeling & kosten. Op basis hiervan kan de schets voor de regionale architectuur definitief worden gemaakt.
• VSV’s en IGO’s inlichten over de regionale architectuur en te nemen beslissingen. Gesprekken voeren over kosten en contracten.
• Planning afstemmen met het landelijk programmabureau en andere regio’s.
• Voorbereiding van de implementatiefase: oprichting van nieuwe Werkgroep.

April 2021 – juni 2021
• Begin implementatiefase: de preferentie architectuur is gekozen. Contracten met leveranciers zijn ondertekend. 

Technische implementatie:
• Leveranciers maken systemen gereed voor gegevensuitwisseling.
• Netwerkaansluitingen worden gelegd.
• Systemen aan elkaar koppelen
• Start met inrichten van systemen.
• Testen.

Functionele implementatie
• Procesafspraken/ werkprocessen.
• Eenduidige dossiervoering.
• Kennis.
• Uitleg nieuwe functionaliteit
• Start met testen of in de praktijk werkend.

Juni 2021 – eind 2021
• Vervolg implementatiefase