ZONH

Intensieve samenwerking met elkaar en de patiënt

Neuronetwerk Zuid-Kennemerland

In 2020 is gestart met het opzetten van het eerstelijns Neuronetwerk Zuid Kennemerland (NNZK). Binnen het netwerk werken de gespecialiseerde paramedische zorgverleners (fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten) in de wijk intensief samen met elkaar en met de patiënt. Hierbij staan de persoonlijke en unieke revalidatiedoelen van de patiënt centraal, met de nadruk op het optimaliseren van het zelfmanagement en de kwaliteit van leven van de patiënt met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en diens mantelzorger in de thuissituatie.

Interview met het Neuronetwerk Zuid-Kennemerland

neuro netwerk zuid-kennemerland

Officiële oprichting van het Neuronetwerk Zuid-Kennemerland bij de notaris

Lucas Koester, fysiotherapeut bij Praktijk Deen in Heemstede, vertelt over het ontstaan van het Neuronetwerk Zuid-Kennemerland. Een netwerk dat, geïnitieerd door Lucas, informeel begonnen is en nu is uitgegroeid tot een officiële vereniging met korte lijnen binnen de eerste lijn en tweede lijn. Het project werd procesmatig door ZONH ondersteund en financieel mogelijk gemaakt vanuit de eerstelijns ondersteuningsgelden door Zilveren Kruis.

Hoe is het netwerk tot stand gekomen?
“Ongeveer een jaar geleden is de oprichting van het neuronetwerk van start gegaan. Dit was middenin coronatijd, maar dit heeft het proces eigenlijk alleen maar bespoedigd. Doordat alle bijeenkomsten online plaatsvonden konden wij gemakkelijk maandelijks of soms nog frequenter ‘samenkomen’. Hierdoor hebben we in korte tijd samen een hoop werk kunnen verzetten.” 

– Het belang van de patiënt heeft bij de oprichting van het netwerk altijd voorop gestaan-

 Momenteel telt het netwerk 15 therapeuten van 12 praktijken verdeeld over vijf disciplines: ergotherapie, fysiotherapie, logopedie,psychologie en diëtetiek. Bij de totstandkoming van het netwerk heeft Lucas ervoor gezorgd dat de leden gezamenlijk keuzes hebben besproken en besluiten hebben gemaakt. Om dit voor elkaar te krijgen is veel energie gestoken in het samen bedenken van een missie en visie. “Ik wilde er vanaf het begin voor zorgen dat het netwerk voelt als dat van ons en niet alleen dat van mij. “Door het gebruik van mindmaps, beeldbellen, online vragenlijsten en discussiëren zijn we samen gekomen tot de doelen van het netwerk en hoe wij die willen bereiken. Hierbij heeft het belang van de patiënt altijd voorop gestaan. Tijdens het proces hebben we continu feedback gevraagd aan onze patiënten via een klankbordgroep.

Waar zie je het netwerk over 3 jaar?
“Ons voornaamste doel is de beste zorg voor de patiënt, door de juiste persoon op het juiste moment. Dit doel zal leidend zijn in de keuzes en samenwerkingen die wij de komende tijd zullen maken en aangaan. Wij zetten ons in voor zorg die naadloos op elkaar aansluit. In een ultieme situatie heeft een patiënt niet door dat er verschillende lijnen en domeinen bestaan, wanneer hij een niet aangeboren hersenletsel (NAH) zorgtraject moet doorlopen. Als netwerk willen wij als het ware als paraplu fungeren voor de benodigde zorg, waar zowel psychologie, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie als diëtetiek bij kan komen kijken.”

Wat zijn voordelen voor zorgorganisaties en -verleners binnen de eerste lijn om bij dit netwerk aan te sluiten?
“Zorgverleners die zich aansluiten bij het netwerk krijgen de kans om multidisciplinair samen te werken aan de beste zorg voor hun patiënten. Dit leidt tot betere zorg en tot lagere individuele kosten. Daarnaast heeft het netwerk korte lijnen met de tweedelijns NAH-zorgketen, waardoor ook transmurale samenwerking gestimuleerd wordt. Individuele praktijken zijn zichtbaarder voor ziekenhuizen en krijgen ook meer naamsbekendheid in de regio. Door de discipline-specifieke kwaliteitseisen die wij stellen aan het aansluiten bij het netwerk  staan wij garant voor een professionele club zorgverleners die van elkaar willen leren en elkaar helpen ontwikkelen, met als doel samen de beste NAH-zorg te bieden aan onze patiënten.”

– Het netwerk bestaat uit een professionele club zorgverleners die de beste CVA-zorg wil bieden aan patiënten-

Wat was de aanleiding voor de oprichting van het netwerk?
De aanleiding voor de oprichting van dit netwerk was tweeledig. Aan de ene kant kwam de vraag vanuit de eerstelijnszorgprofessionals in de regio die zorg verlenen aan patiënten met een CVA of NAH. Vanuit de informele gesprekken bleek dat zorgcollega’s elkaar binnen dit ziektebeeld vaak nog niet goed wisten te vinden. Aan de andere kant kwam de vraag vanuit de bestaande tweedelijns CVA-NAH zorgketen. De coördinator van deze keten heeft de behoefte aan een goed georganiseerde eerste lijn uitgesproken, omdat deze het belang inziet van transmurale samenwerking, maar het lastig is om dit tot stand te brengen wanneer zij te maken hebben met allerlei onafhankelijke eerstelijnszorgorganisaties. De interdisciplinaire en transmurale samenwerking is juist binnen dit ziektebeeld van groot belang. Vaak heeft een patiënt met NAH klachten op meerdere (vak)gebieden waardoor samenwerking tussen die verschillende gebieden belangrijk is. Elke patiëntreis is anders en dit vraagt zorg op maat.”

 

-Doordat elke patiëntreis met een CVA of NAH anders is, is juist interdisciplinaire en transmurale samenwerking van groot belang-

Wat is jouw persoonlijke betrokkenheid bij dit onderwerp?
Het oprichten van het netwerk was mijn Masterthesis project. Ik heb hier onderzoek naar gedaan volgens de principes van ontwerpgericht onderzoek. Inmiddels heb ik de Master glansrijk afgerond en mag ik mij MSc Neurovalidatie en Innovatie noemen. Tijdens mijn studie was ik informeel al bezig om contact te leggen tussen zorgverleners in verschillende disciplines om te kijken wat wij voor elkaar konden betekenen. De interdisciplinaire samenwerking op het gebied van CVA-NAH zorg verliep tot dan toe wat moeizaam in onze regio. Daarnaast was er nog weinig contact met de tweede lijn en was er bijvoorbeeld nog geen sprake van transmurale werkafspraken binnen dit zorgpad.”

Meer informatie over het Neuronetwerk Zuid-Kennemerland?
Mail naar: info@neuronetwerkzuidkennemerland.nl
Of bezoek de website: www.neuronetwerkzuidekennemerland.nl