ZONH

Een duurzame toekomst is een gezonde toekomst

Europese wet en regelgeving: CSRD

 

Wat is CSRD?

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een EU-regelgeving, afkomstig uit de EU Greendeal, die bedrijven verplicht om uitgebreid te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties. Deze richtlijn breidt de bestaande niet-financiële rapportagevereisten uit en is bedoeld om meer transparantie en consistentie in duurzaamheidsverslaggeving te brengen. Het doel is om stakeholders, waaronder investeerders en consumenten, te voorzien van duidelijke en vergelijkbare informatie over de duurzaamheidsinspanningen van bedrijven.  

Europese eisen zetten druk op duurzaam beleid

De vrijblijvendheid van duurzaam beleid is steeds verder afgenomen. Binnenkort krijgen zorgaanbieders te maken met het voorstel van de Europese Commissie voor een Corporate Sustainability Reporting Directive.

 Eind april heeft de Europese Commissie het voorstel voor een Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) gepubliceerd. Het Europees Parlement en de Europese Raad dienen het voorstel nog goed te keuren. De verplichting is bedoeld om organisaties de basis te laten leggen om ook daadwerkelijk te verduurzamen. De verslaglegging is dus eigenlijk meer een tool om bewustzijn te creëren over de invloed van de duurzaamheidsontwikkelingen op en voor het bedrijf. De duurzaamheidsverslaggeving moet worden opgenomen in het bestuursverslag en kan dus niet als afzonderlijk verslag worden uitgebracht. Bestuur, management en toezichthouders dienen actief en aantoonbaar collectief verantwoordelijkheid te dragen voor deze duurzaamheidsverslaggeving.

Uitbreiding regels en toepasbaarheid

Het voorstel voor de CSRD behelst uitbreiding van de toepasbaarheid naar alle ondernemingen die aan de volgende criteria voldoen: een balanstotaal van meer dan €20 miljoen, een netto-omzet van meer dan € 40 miljoen en/of een gemiddeld aantal werknemers van meer dan 250 over het boekjaar. Het CSRD wil daarnaast verdergaande inhoudelijke vereisten over duurzaamheidverslaggeving creëren dan de Non-Financial Reporting Directive (NFRD, van kracht sinds 2018), om zo de transitie naar de doelstellingen van het Parijse klimaatakkoord te ondersteunen.

Steeds minder vrijblijvend

De Green Deal Zorg 2.0, Sustainable Development Goals (SDG), Environmental, Social en Governance (ESG): het is een kleine greep uit de initiatieven waarmee zorgaanbieders worden geconfronteerd. De zorgsector heeft ambities die onder andere gericht zijn op CO2-reductie, het bevorderen van circulair werken, het terugdringen van medicijnresten in afvalwater en het creëren van een leefomgeving in en buiten zorginstellingen die de gezondheid van eenieder bevordert. De vrijblijvendheid van die ambities neemt steeds verder af. Zo hebben zorgkantoren bepaald dat duurzaamheid een kernelement is van hun inkoopafspraken Wlz met zorgaanbieders. Daarnaast zullen nu dus vanaf (waarschijnlijk) 2025 veel  zorgaanbieders worden geconfronteerd met verdergaande inhoudelijke vereisten over duurzaamheidverslaggeving.

Vereisten CSRD

CSRD verplicht bedrijven te rapporteren over de milieu-impact en sociale impact van bedrijfsactiviteiten, volgens het dubbele materialiteitsprincipe. Vanuit een inside-out analyse definiëren bedrijven hun ecologische en sociale materiële impact op mens en milieu, zoals biodiversiteitsverlies en mensenrechtenschendingen in de keten. De outside-in analyse wordt gebruikt om materiële duurzaamheidsontwikkelingen te beoordelen die kunnen leiden tot mogelijke financiële risico’s voor het bedrijf, zoals grondstoffenschaarste of extreem weer.

Het duurzaamheidsrapport moet informatie bevatten over de verhouding tussen de voor de onderneming relevante duurzaamheidsthema’s en

  • het bedrijfsmodel en de strategie;
  • de (bereikte) doelstellingen;
  • de rol van bestuur en commissarissen;
  • het beleid en, in aanvulling hierop,
  • de voor bovengenoemde informatie relevante indicatoren.

De ondernemingen moeten daarbij rapporteren over de wijze waarop alle informatie is vastgesteld, rekening houdend met de korte, middellange en lange termijn.

Middelgrote en kleine ondernemingen

De CSRD zal vanaf (minimaal) 2026 ook gaan gelden voor middelgrote ondernemingen en kleine ondernemingen. Echter, deze ondernemingen zullen al eerder te maken krijgen met duurzaamheidseisen van hun grotere ketenpartners. Het is dus voor zowel grotere als kleinere zorgaanbieders van belang dat zij onderzoeken hoe zij invulling gaan geven aan de vereisten van de CSRD. De praktijk leert namelijk dat het meerdere verslagcycli kost om tot een CSRD-proof rapportage te komen. Bovendien kan het geen kwaad om vaart te maken met het eigenlijke doel van de CSRD, namelijk verduurzaming van de zorgorganisatie.

ZONH & Duurzaamheid

Als ondersteuningsorganisatie staan wij klaar om u te begeleiden en te ondersteunen bij het implementeren van duurzaamheidsinitiatieven. Samen kunnen we een positieve impact hebben op onze inwoners, wijken en regio. Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe we samen kunnen werken aan een duurzamere toekomst voor de gezondheidszorg. 

Samen werken aan een duurzame zorgsector