ZONH

Medicatieveiligheid als gezamenlijk doel

Labwaarden

januari 2020 - december 2020

Actuele nierfunctiewaarden zijn relevant voor een correcte voorschrijving van medicatie en betere kwaliteit van zorg. Ongeveer 12% van de bevolking heeft chronische nierschade en dit gaat gepaard met een verhoogd risico op overlijden, hart- en vaatziekten, acute nierschade en eindstadium nierfalen. Ongeveer 21% van de ziekenhuisopnames ten gevolge van een nierfunctiestoornis zijn potentieel vermijdbaar, waarvan 10% gerelateerd zijn aan medicatie en nierfunctiestoornis. Inzicht door de apothekers in de actuele labwaarden draagt bij aan reductie van zorgkosten (ziekenhuisopname, behandeling) ten gevolge van gezondheidsschade door verkeerd medicatiegebruik.

Regionale situatie
In het farmacotherapeutisch overleg (FTO) in regio Heerhugowaard zagen huisartsen en apothekers dat het grootste gedeelte van patiënten met een nierinsufficiëntie geen actuele labwaarden beschikbaar heeft in het informatiesysteem van de apotheek (AIS). Ook in het huisartseninformatiesysteem (HIS) waren deze labwaarden niet actueel.  Er is geconcludeerd dat de nierfunctiewaarden niet structureel in beeld zijn.

Verbeteren kwaliteit van zorg
Actuele nierfunctiewaarden zijn relevant voor een correcte voorschrijving van medicatie en betere kwaliteit van zorg. De nierfunctiewaarden kunnen beter in beeld komen door:

 • Gegevensuitwisseling tussen de apotheek en de regionale laboratoria. Afwijkende nierfunctie waarden worden beschikbaar gemaakt in de AIS’en.
 • Beleggen van structurele monitoring van nierfunctiewaarden bij de apotheek. De huisarts is initiator van de aanvraag, de apotheek ontlast de huisarts met de uitvoering van de jaarlijkse aanvragen voor de nierfunctiewaarden. Door een voorgetekend labformulier toe te bedelen aan de apotheek kan de apotheek een nierfunctie bepaling aanvragen wanneer nodig.

Doelstelling project

 • Actuele nierfunctiewaarden in de AIS’en beschikbaar maken: Verhoging van actuele nierfunctiewaarden in de AIS’en uitwisseling met HIS’en; van 17-29% in 2019 naar 50% in 2020.
  • Focus op leeftijd 60+ en of patiënten met gecompliceerde nieraandoening (polyfarmacie).

Resultaten

 • Er is een proof of concept opgesteld voor data-uitwisseling tussen Starlet en AIS’en. Data-uitwisseling is technisch mogelijk via HL7.
 • Topicus® software is aangeschaft voor notificatie-module in de AIS’en.
 • Er heeft een pilot met 2 apotheken plaatsgevonden om ontsluiting van de data te testen.
  Op basis van de pilot zullen in alle AIS’en actuele nierfunctiewaarden beschikbaar worden gemaakt.
 • Het percentage beschikbare nierfunctiewaarden in de AIS’en is verhoogd van 17-29% op 04-11-2019 naar 31.25% op 30-3-2021. Wanneer ontsluiting naar alle AIS’en plaats vindt wordt een percentage van 80% verwacht. (Overige 20% worden labwaarden via andere priklocaties en ziekenhuizen verworven.)
  Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden voor werkwijze en procedure registratie van doseerwijzigingen n.a.v. actuele nierfunctiewaarden. Deze is AIS-specifiek en zal in de brede uitrol met het apothekerspersoneel worden gedeeld. Doordat actuele nierfunctiewaarden in de AIS-en worden geschoten, beschikken zowel de huisarts als apotheek over gelijke informatie, ook als gegevensuitwisseling tussen AIS en HIS niet mogelijk is.
 • Op basis van de uitkomsten van de pilot wordt geschat dat in 5% van de gevallen waarbij afwijkende nierfunctiewaarden in de AIS’en beschikbaar zijn gemaakt een doseerwijziging wordt doorgevoerd. Het APCON-bestuur neemt op 16 april een besluit over aanschaf van een rapportagemogelijkheid waarmee exacte percentages en aantallen kunnen worden berekend.