ZONH

Kennemerland in beweging

Het regiobeeld Kennemerland is vastgesteld en gepubliceerd op de website dejuistezorgopdejuisteplek. Dit is in deze regio het eerste resultaat van afspraken die landelijk zijn gemaakt in het Integraal Zorg Akkoord (IZA).

Doel van het IZA is zorg en ondersteuning in ons land toegankelijk, betaalbaar en van voldoende kwaliteit te houden. In de regio Kennemerland geven Zilveren Kruis, gemeenten en zorg- en welzijnspartijen (verenigd in Sigra) uitvoering aan het IZA; ook GGD Kennemerland en ZONH zijn betrokken. Het regiobeeld Kennemerland bevat waar mogelijk en relevant ook gegevens over Haarlemmermeer.
Het regiobeeld beschrijft de feitelijke situatie in de regio: de behoefte aan zorg en ondersteuning van inwoners en het beschikbare aanbod. Enkele grote opgaven die uit dit regiobeeld naar voren komen zijn:

  • Toename van het aantal kwetsbare ouderen en multi-morbide patiënten in combinatie met een laag en afnemend mantelzorgpotentieel;
  • Grote vraag naar geestelijke gezondheidszorg; met name jongvolwassenen ervaren veel psychische klachten, suïcidale gedachten, eenzaamheid en stress;
  • Grote gezondheidsverschillen op het niveau van wijken en buurten, mede als gevolg van een ongezonde leefstijl, geldzorgen en een gebrek aan passende woonruimte;
  • Grote en groeiende krapte op de arbeidsmarkt in alle sectoren.

De volgende stap is op basis van het regiobeeld een regioplan op te stellen. Daarin werken zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, Zilveren Kruis, de GGD en ZONH de belangrijkste opgaven in de regio uit. Het regioplan moet voor het einde van het jaar klaar zijn.