ZONH

Gezondheid in beweging met Health Machine WF

In januari 2017 vond de aftrap plaats van Health Machine WF, een dynamisch traject waarin zorgprofessionals, studenten, gemeenteraadsleden, burgers en ondernemers werden uitgedaagd na te denken over innovatieve oplossingen voor de zorg. Het doel: de zorg verbeteren door samenwerking onderling te stimuleren. Joris Arts, bestuurder van Gezondheidscentrum Kersenboogerd, vertelt over het traject dat hij samen met ZONH startte.

 

“Mooie ontwikkelingen die voortvloeien uit een gezamenlijke teameffort om innovatie in de regio van ons allemaal te maken!”

Muren
“Tijdens een overleg in 2017 kwam ik er samen met Angelique Schuitemaker, directeur-bestuurder van ZONH, achter dat er in de regio veel innovatieve ontwikkelingen op handen zijn. Regionale organisaties waren nationaal en soms zelfs internationaal zeer vooruitstrevend in hun werkwijze en het gebruik van vernieuwende middelen en liepen echt voorop. Tegelijkertijd merkten we in diverse overleggen dat er vanuit andere organisaties vaak met verbazing werd gereageerd op het feit dat deze ontwikkelingen bij sommige organisaties al zo ver gevorderd waren. Dan introduceerde een organisatie een innovatieve manier van zorgverlening en bleek een andere organisatie daar al jaren mee bezig te zijn. Elke organisatie stak dus behoorlijk wat tijd en energie in het uitdenken van nieuwe manieren van werken, maar de effecten ervan bleven beperkt omdat er altijd binnen de muren van de organisatie werd gewerkt.”

Innovatiekracht
Met de ambitie om de zorg ook buiten de muren van organisaties te verbeteren, stapten Joris en Angelique naar het regionaal bestuurlijk overleg van Westfriesland. “Daar legden we de vraag voor of we door de krachten te bundelen en samen op te trekken niet veel meer zouden kunnen bereiken? De pitch werd zeer positief ontvangen en we kregen groen licht om een plan te maken om tezamen met alle Westfriese organisaties te onderzoeken wat we konden doen om de innovatiekracht in de regio te verbeteren.”

Bonte mix
Die inventarisatie leidde tot de start van Health Machine editie Westfriesland. “We zijn gestart met een kick-off in januari 2018 met een groot evenement, namelijk een innovatiefestival. Dit festival vroeg om een intensieve voorbereiding, maar resulteerde in een groot succes. Het evenement werd bezocht door driehonderd bezoekers uit de regio, startups presenteerden hun innovaties en eHealth-oplossingen en we hadden een vol programma met een keynote speaker die de mensen enthousiasmeerde met zijn inspirerende verhaal. Met name de diversiteit in bezoekers was een mooie winst; burgers, zorgverleners, bestuurders, studenten en ondernemers. Een bonte mix van zorgverbeteraars in Westfriesland allen gemotiveerd om de zorg in de regio te verbeteren.

Club van 100
Vanuit dit gezelschap is er een Club van 100 geformeerd die heel actief aan de slag is gegaan met ideeën die we in workshops op het innovatiefestival hebben opgedaan. Tijdens die workshops werden er diverse zorgvraagstukken gepresenteerd, waarvoor de bezoekers een passende, vernieuwende oplossing mochten verzinnen. In de Club van 100 werd bekeken hoe we hier dan daadwerkelijk handen en voeten aan deze ideeën konden gaan geven.” Tijdens drie avondsessies boog de groep enthousiastelingen zich over de zorgvraagstukken zoals die daadwerkelijk leven in de regio. “Hieruit kwamen drie oplossingen voort die vervolgens zijn gepitcht bij het regionaal bestuurlijk overleg. Uiteindelijk zijn twee ideeën door de bestuurders van de betrokken organisaties omarmd. Eén zorgvraagstuk had betrekking op de wijze waarop zorgverleners en –organisaties informatie aanbieden aan laaggeletterden. De oplossing hiervoor zit in maatwerk; de patiënt zou gevraagd moeten worden op welke wijze hij of zij medische informatie tot zich wil krijgen. Is dat door middel van een gesproken woord, een folder, beelden, een tweede gesprek of mogelijk iets anders? GGZ Noord-Holland Noord en Gezondheidscentrum Kersenboogerd hebben de oplossing geadopteerd en zijn nu bezig met de ontwikkeling van een pilot om informatie naar behoefte te presenteren aan de patiënt. Uiteraard wordt daarbij ook gekeken naar hoe dit breed in de regio kan worden ingezet. De tweede oplossing zoals gepresenteerd door de Club van 100 betrof het feit dat patiënten die op een bepaalde manier zorg nodig hebben, vaak niet weten dat die zorg er is of hoe zij hieraan kunnen komen. Dit tweede vraagstuk wordt momenteel opgepakt door de gemeente Hoorn, Wilgaerden, Leekerweide, het Westfriesgasthuis, Gezondheidscentrum Kersenboogerd, Omring en ZONH. Zij bekijken hoe alle informatie en zorg die al aanwezig is in de regio op een overzichtelijke manier in kaart kan worden gebracht, zodat iedereen, dus zowel zorgverleners als mantelzorgers en patiënten, inzage krijgt in wat er voor hen specifiek aan hulp is en hoe ze hieraan kunnen komen. Deze partijen zijn momenteel met Google Health Nederland in gesprek over manieren om deze informatie te gaan communiceren. Mooie ontwikkelingen die voortvloeien uit een gezamenlijke teameffort om innovatie in de regio van ons allemaal te maken!”

Teamprestatie
Joris, die als initiatiefnemer van Health Machine nauw betrokken is geweest bij de voorbereidingen, het proces en de organisatie, is positief over de onderlinge samenwerking met alle organisaties. “Natuurlijk was het ontwikkelen van Health Machine WF een teamprestatie. ZONH heeft heel nadrukkelijk geholpen bij de vormgeving, de invulling en het gehele proces. Vanuit de verschillende betrokken organisatie die zich hadden toegelegd op de ontwikkeling van Health Machine werden mensen vrijgemaakt om actief te helpen bij de organisatie van het concept. De regio-overstijgende functie die ZONH heeft, droeg ook bij aan de onderlinge binding. Ik ben dan ook erg te spreken over de manier waarop ZONH dit traject vanuit die rol van onderlinge verbinder begeleidde.”