Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

Onze projecten

ZONH in de regio

Bekijk alle projecten
 

De Regionale Agenda

ZONH heeft een faciliterende rol in het tot stand komen van de Regionale Agenda, oftewel, de ambities voor een betere gezondheidszorg en gezonder Noord-Holland. ZONH formuleert deze agenda niet alleen. Er is overleg met meerdere beleidsbepalende partijen om te komen tot regionaal maatwerk. Dit is een continu maar, door het meebewegen met de ontwikkelingen, vooral ook flexibel proces. De uitwerking verloopt in iedere regio anders, afhankelijk van de manier waarop per regio het beste overlegklimaat kan worden gecreëerd. ZONH informeert over de uitkomsten en plannen van deze overleggen.

Regionale samenwerking op thema’s

De deelnemers aan de overlegorganen brengen hun eigen beleidsspeerpunten in voor de Regionale Agenda. Dit zijn onderwerpen waarvan zij verwachten dat een gezamenlijke inspanning de eigen inzet kan versterken.

Subregio's

Voor een goede aansluiting op de verschillende regionale ontwikkelingen is gekozen voor een verdeling van het ZONH-werkgebied in zes subregio’s. Het geografisch werkgebied van ZONH bestaat uit de volgende subregio's:

De noord/zuid-indeling is gebaseerd op de preferente zorgverzekeraar in de betreffende regio. Voor de noordelijke regio’s VGZ en voor de zuidelijke regio’s Zilveren Kruis.

Transitietafel

De transitietafel is een breed overleg met organisaties van cliënten, professionals, vvt, wonen, zorgkantoren en gemeenten. De transitietafel is een door VWS ingesteld orgaan. Het gaat daarbij om de transitie zelf (van AWBZ naar Wmo) en het afstemmen over de samenhang tussen Wmo en de beoogde nieuwe Wlz (Wet langdurige zorg). De transitietafels worden regionaal ingekleurd. ZONH heeft met de Stuurgroep Regionale Agenda in de regio de basis gelegd voor dit overlegorgaan. ZONH is betrokken bij de transitietafels in Noord-Holland Noord en Midden- en Zuid-Kennemerland. In Noord-Holland Noord heeft ZONH de voorzittersrol. Een regiosecretaris coördineert het overleg.

Uit de transitietafels worden nieuwe overlegtafels gevormd. Afhankelijk van de inhoud worden dit innovatie-, samenwerkings- of regietafels genoemd. De rol van ZONH verschilt hierin, soms alleen faciliterend, soms inhoudelijk en soms geen rol.

Regiotafel voor gezamenlijke planvorming huisartsenzorg

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft begin 2015 het initiatief genomen voor de zogenaamde ‘Regiotafel’ om samen met zorgaanbieders te komen tot uniforme regionale afspraken over zorgvernieuwing, Organisatie Wijkgerichte Zorg (S3) en/of substitutie. De focus ligt op het stimuleren van kwaliteit, efficiëntie en regiovoordeel voor de huisartsenzorg. Aan de regiotafel nemen vertegenwoordigers deel uit de huisartsenzorg en zorggroepen. Zij leveren input, werken plannen uit, consulteren hun achterban en dragen zorg voor commitment.

ZONH is gevraagd om zorg te dragen voor de organisatie, het voorzitterschap, de pr en communicatie en begeleiding te bieden bij projecten die voortkomen uit de Regiotafel. In het werkgebied van ZONH zijn twee regiotafels; Zuid-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland/Midden-Kennemerland. De intentie is in dit overleggremium te komen tot regio brede gedragen en overdraagbare initiatieven die de zorggroepen zelf verkiezen om tot uitvoering te laten komen. Natuurlijk kunnen hierbij ook andere eerstelijnspartijen bij betrokken worden. Of partijen die nodig zijn buiten het zorgdomein om deze initiatieven tot uitvoering en goede samenwerking te laten komen, zoals gemeenten, welzijnspartijen, mantelzorg, woningcorporaties etc. Met input uit de Regiotafel levert Zilveren Kruis analyses, draagt de zorgverzekeraar bij aan planvorming, zorgt hij voor de inkoop t.b.v. regioafspraken en beheert hij het regiobudget.

Verbinding binnen en met de eerste lijn

Eerstelijnszorgverleners die hun ideeën over projecten willen toetsen en zich betrokken voelen bij de ontwikkelingen in de regio, zijn zeer welkom om dit bij ZONH aan te kaarten. ZONH zet zich actief in voor een optimale afstemming van de eerste lijn met andere partijen in het veld zoals welzijnsorganisaties, ziekenhuizen, GGZ, GGD, thuiszorg etc. Daarnaast ondersteunt ZONH bij het ontwikkelen en indienen van projectplannen door de eerste lijn. Lees hier meer over op de pagina Ontwikkeling Projectplannen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de regionale agenda? Neem dan contact op met de ZONH-projectmanager in uw regio.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

Onze projecten

ZONH in de regio

Bekijk alle projecten