Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

Projectmanager Omring Hanneke van den Berg: “Trots dat ketenpartners elkaar hebben gevonden in Noord-Holland-Noord”

Soort nieuws: ZONH nieuws
Datum: 19-03-2018

Hanneke van den Berg, projectmanager Omring Thuiszorg, was samen met Marja Post (destijds werkzaam bij Actiezorg) de initiatiefnemer voor het realiseren van het Convenant Medicatieveiligheid dat in 2015 door huisartsen, apothekers en zorgorganisaties in Noord-Holland-Noord werd getekend. Het heeft de medicatieveiligheid in de regio aanzienlijk verbeterd, maar ook de onderlinge verhoudingen zijn erop vooruit gegaan.

Leidraad

In 2010 vonden er in heel Nederland 50 willekeurige steekproeven door de inspectie IGZ plaats omtrent medicatieveiligheid. Vrijwel alle zorgorganisaties, waaronder Omring en Actiezorg, kregen verbeterpunten omde medicatieveiligheid verder te optimaliseren Vanuit Omring is er toen een aantal verbetertraject gestart, waarna de IGZ het medicatiebeleid bij Omring Thuiszorg tot ‘een goed voorbeeld voor de zorgsector’ benoemde. Hanneke van den Berg, projectmanager bij Omring Thuiszorg: “In eerste instantie ging het implementeren van die trajecten moeizaam. Wij hielden ons als Omring strikt aan de regelgeving, maar andere partijen, huisartsen en apothekers vonden dat wij ons inflexibel opstelden en dat stuitte soms op weerstand. Daarom heb ik de samenwerking gezocht met Actiezorg. Samen met Marja Post hebben we organisaties en apothekers benaderd. Het doel was om uniformiteit in onze handelswijzen aan te brengen die zouden voldoen aan de richtlijnen van medicatieveiligheid. De apothekers waren direct heel betrokken. Daardoor kwamen we in 2014 al tot een commitmentverklaring, waarin apothekers en zorgorganisaties aangaven zich te conformeren aan de Veilige Principes in de Medicatieketen die in 2012 landelijk zijn opgesteld.” De huisartsenorganisaties zijn vervolgens benaderd om aan te sluiten bij het maken van regionale samenwerkingsafspraken, omdat ook zij een rol hebben in de medicatieveiligheid. Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant. “In 2015 hebben apothekers, zorgorganisaties en huisartsen in Noord-Holland-Noord het convenant Medicatieveiligheid getekend.”

Draagvlak

Inmiddels is het convenant al ruim twee jaar van kracht. Hanneke is samen met de stuurgroep beheerder en zorgt dat het convenant up-to-date blijft. Actuele ontwikkelingen worden besproken in de stuurgroep, bestaande uit twee thuiszorgfunctionarissen, twee apothekers en een huisarts, waarna het convenant wordt aangepast. ZONH heeft daarbij een adviserende en faciliterende rol. Inmiddels zijn er twee nieuwe versies van het convenant verschenen. In 2017 zijn Geriant, Starlet en de Zorgkoepel West-Friesland/Wieringermeer aangesloten. “Bestuurders van de thuiszorgorganisaties hebben veel belang bij het convenant, omdat er voorheen veel fouten werden gemaakt in de verspreiding en toediening van medicatie. Het draagvlak is dan ook ontzettend groot, omdat iedereen het belang er van inziet om de medicatieveiligheid voor onze cliënten te blijven verbeteren. Er is regelmatig overleg waarin knelpunten en ontwikkelingen worden besproken. Mooi om te zien is dat we elkaar constant vinden op inhoud, zonder ons te bemoeien met de manier waarop het convenant geïmplementeerd wordt. Dat is en blijft de verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie of arts/apotheker zelf.” Binnen Omring Thuiszorg zijn er medewerkers aangesteld die handen en voeten geven aan de handhaving van het convenant. “Op regio-niveau heb ik twee keer per jaar overleg met onze coördinatoren Farmaceutische zorg. Dit zijn wijkverpleegkundigen die extra deskundigheid hebben op het gebied van medicatieveiligheid. Op hun beurt hebben de coördinatoren farmaceutische zorg periodiek contact met de Aandachtsfunctionarissen Medicatieveiligheid. Elk zorgteam heeft een dergelijke aandachtfunctionaris. De aandachtsfunctionarissen medicatieveiligheid borgen binnen het eigen zorgteam de richtlijnen rondom medicatieveiligheid en zijn eerste aanspreekpersoon bij vragen.”

Ontwikkelingen

“Sinds het convenant zijn er een aantal mooie ontwikkelingen ontstaan. Zo is het gebruik van de baxterrol gestandaardiseerd, waardoor er minder fouten worden gemaakt en klanten medicijnen ook gemakkelijk zelf kunnen innemen. Ook is er een noodtoedienlijst in het leven geroepen, waardoor zorgverleners buiten kantoortijden medicatie geheel volgens de regels kunnen toedienen. Aanvullende afspraken die voorheen niet van de grond kwamen, zijn nu vastgelegd. Daardoor kun je iemand er ook makkelijker op aanspreken als zij zich niet houden aan de richtlijnen van het convenant. En door het werken volgens richtlijnen, is het aantal medicatiegerelateerde fouten afgenomen. Je merkt dat, omdat iedereen zich vrijwillig aan het convenant heeft gecommitteerd, er een prettige onderlinge samenwerking is ontstaan. Het leidt zelfs tot nieuwe initiatieven! Het streven is om voor 1 juli tot een één ’Raamovereenkomst risicovolle en voorbehouden handelingen’ voor de gehele regio Noord-Holland Noord tussen zorgorganisaties en huisartsen te komen. Deze vervangt de meerdere raamovereenkomsten die nu circuleren.” Hanneke is trots op de resultaten die het convenant heeft bewerkstelligd en op de soepele wijze waarop dat gebeurt. “Omring staat voor ‘Samen de beste zorg dichtbij’ en daar is dit een mooi voorbeeld van. Samen met ketenpartners hebben we er voor gezorgd dat de medicatiezorg is verbeterd. Vanaf het begin hebben de apothekers zich bijvoorbeeld ten volste ingezet. Dat is een groot compliment waard. Ook met de vervanger van Marja Post, Marja Karels van Wilgaerden en apotheekhoudend huisarts Jos Kuilboer die namens de LHV Huisartsenkring NHN aan de stuurgroep deelneemt, blijven we investeren in deze waardevolle ketensamenwerking. Ik ben er trots op dat we als gelijkwaardigen aan tafel zitten en van elkaar kunnen leren om de medicatiezorg voor onze cliënten te verbeteren. In 2018 staat de medicatieveiligheid in de ANW-uren op de agenda en de wens om de route rondom uitvoeringsverzoeken te vereenvoudigen. Zo blijven we onszelf verbeteren. Maar het resultaat mag er zijn. Toen Omring in 2010 begon met het strikt naleven van de regels, was de kennis in de keten over medicatieveiligheid nog erg beperkt. Nu staan alle neuzen dezelfde kant op!”

Deel via e-mail Print de pagina
terug naar het overzicht

Gerelateerd nieuws


Reageer op dit nieuwsbericht


Reacties (0)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven