Meer weten?

Alkmaar,
Myrthe Brachel-Pap
m.brachel-pap@zonh.nl
072-541 4600

Haarlem, Zaandam, Hoorn en Den Helder:
Will Molenaar
w.molenaar@zonh.nl
072-541 4600

Besteding Achterstandsfondsgelden huisartsen

Patiënten in achterstandswijken bezoeken over het algemeen vaker hun huisarts, hebben meer vragen per consult en hebben statistisch gezien een grotere kans op ziekte. Hun zorgvraag is meestal ook gecompliceerder dan in andere wijken. Om de mogelijk extra werkdruk die huisartsen kunnen ervaren en de inkomenssituatie van huisartsen in achterstandswijken te compenseren is er in 1997 een financiering genaamd Achterstandsfondsgelden huisartsen in het leven geroepen.

Onderstaand en op de website Achterstandsfondsen vindt u meer informatie.

Normpraktijken

In veel gevallen is een normpraktijk van 2.350 patiënten voor huisartsen in achterstandswijken niet haalbaar. Begin 2014 heeft de Landelijke Huisartsenvereniging besloten om de normpraktijk naar 2.168 patiënten te verlagen. Elke huisarts uit een achterstandsgebied ontvangt per patiënt een toeslag op het inschrijvingstarief via de zorgverzekeraar. Daarnaast worden er projectgelden beschikbaar gesteld. ZONH is in haar werkgebied beheerder van deze gelden en medeverantwoordelijk voor een goede besteding hiervan.

Wanneer wordt een wijk tot een achterstandswijk geïdentificeerd?

In de steden is er in bepaalde wijken en buurten een sterke concentratie van lage inkomens en uitkeringsafhankelijke inwoners. In deze stedelijke gebieden combineert de bevolking sociaaleconomische achterstand, lage zelfredzaamheid, beperkte sociale cohesie met een hoge zorgvraag. In deze zogenoemde stedelijke achterstandsgebieden doen patiënten vaker een beroep op de huisarts dan elders, de problemen die ze presenteren zijn complexer en hebben vaak een sociaal karakter.
Wijken-buurten worden op de volgende punten geïdentificeerd:

Voor het berekenen van de achterstandindex wordt er gebruik gemaakt van gegevens op buurtniveau (CBS).

Achterstandswijken in de ZONH-regio

In het werkgebied van ZONH zijn achterstandswijken aangewezen in Den Helder, Hoorn, Alkmaar, Haarlem en Zaandam. Iedere wijk heeft zijn eigen budget. In 2017 is er door Zorgverzekeraar Nederland (ZN) een bedrag van € 5,92 per patiënt woonachtig in de achterstandswijk beschikbaar gesteld. Het bedrag per wijk wordt op basis van berekeningen door Vektis vastgesteld.

Huisartsenpraktijken gevestigd in één van bovenstaande wijken kunnen een aanvraag voor projectfinanciering bij ZONH indienen. Het projectgeld dient herkenbaar te worden besteed aan de patiënten woonachtig in de wijken. Daarnaast is het belangrijk dat de besteding van de Achterstandsfondsgelden bijdraagt aan de doelstellingen van het fonds. Nadere criteria staan beschreven in Criteria besteding Achterstandsfondsgelden.

Mogelijkheden achterstandsfonds

Ieder Achterstandsfonds heeft zelf de mogelijkheid om geld toe te kennen naar eigen inzicht. Er zijn hierbij verschillende mogelijkheden:

Het geniet de voorkeur van ZONH om de toekenning van de gelden in overleg met de betrokken huisartsen te bepalen. Een en ander hangt af van het aantal projectvoorstellen dat wordt ingediend.

Projectvoorbeelden

Er kunnen zowel praktijkgebonden als praktijkoverstijgende projecten worden ingediend.
Elke huisartsenpraktijk gevestigd in een achterstandswijk met een minimum van 300 patiënten, of met een minimum van 20% patiënten woonachtig in de achterstandswijk, kan jaarlijks een aanvraag indienen voor een praktijkgebonden project.
Een praktijkoverstijgend project is een project waar meerdere partijen van kunnen profiteren. Praktijkoverstijgende projecten kunnen worden geïnitieerd door een individuele huisarts of gezamenlijke praktijken in samenwerking met andere partijen.

Projecten 2017

In april zijn de projecten voor 2017 toegewezen die vanuit het achterstandsfonds worden gefinancierd. In het werkgebied van ZONH zijn achterstandswijken in Den Helder, Hoorn, Alkmaar, Haarlem en Zaandam. Voor deze wijken zijn achterstandsfondsgelden beschikbaar voor de huisartsen. Iedere wijk heeft zijn eigen budget. ZONH is in haar werkgebied beheerder van de gelden van het achterstandsfonds en medeverantwoordelijk voor een goede besteding hiervan.

De volgende projecten zijn gestart c.q. gecontinueerd:

Financiering en vergoeding

Voor een praktijkgebonden project
Voor het jaar 2017 is het persoonlijk maximum van huisartsen met 300 of meer patiënten of met minimaal 15% patiënten op de totale populatie uit de achterstandswijk vastgesteld op € 5 per patient uit de achterstandswijk.

Voor een praktijkoverstijgend project
Er wordt geen bedrag per praktijk uitgekeerd maar per project. Hiertoe dient de projectaanvraag en bijbehorende begroting te zijn goedgekeurd door de interne commissie.

Toekenning gelden

Bij toekenning van het project vindt vergoeding in vier fasen plaats. Per kwartaal wordt 25% van het totaalbedrag uitgekeerd. De laatste 25%, aan het einde van het jaar, vindt plaats mits de commissie het door u ingevulde evaluatieformulier heeft goedgekeurd. Tevens heeft ZONH een kopie nodig van eventueel gemaakte kosten. 

Aanvraagprocedure en toekenning projectfinanciering

ZONH benadert ieder najaar de huisartsenpraktijken in de betreffende wijken om een projectaanvraag in te dienen.

Indien u als huisarts patiënten uit de achterstandswijken in uw praktijk heeft en investeringen wilt doen die voldoen aan de criteria van het fonds dan kunt u zicht aanmelden bij ZONH middels een ingevuld projectaanvraagformulier met daarbij toegevoegd een overzicht van het aantal patiënten woonachtig in de achterstandswijk. U kunt ook altijd een van de projectmanagers benaderen voor een verkennend gesprek.

Wilt u een projectplan indienen? Voor een aanvraag voor 2017 kunt u de geheel ingevulde en ondertekende projectaanvraag vóór 1 april 2017 sturen naar:

ZONH
T.a.v. Achterstandsfonds
W.M. Dudokweg 69
1703 DC Heerhugowaard

NB: aanmelding houdt geen automatische toekenning in. Een interne commissie beoordeelt de aanvragen aan de hand van de beschreven criteria.

Interne Commissie
De interne commissie bestaat uit Jeroen van der Noordaa, directeur, Myrthe Brachel-Pap, Will Molenaar, projectmanagers.

Informatie
Alkmaar, : Myrthe Brachel-Pap, T 072-541 4600 E m.brachel-pap@zonh.nl
Haarlem, Zaandam, Den Helder en Hoorn: Will Molenaar, T 072-541 4600, w.molenaar@zonh.nl

Tijdelijke vergoeding tolkentelefoon

Vanaf 1 mei 2017 kunnen huisartsen voor hun gesprekken met recente statushouders gebruik maken van een tolkdienst die vergoed wordt door het ministerie van VWS. Er gelden strikte voorwaarden voor het gebruik van deze regeling. Huisartsen dienen daarom goed te controleren of hun patiënt in aanmerking komt voor deze vergoede tolkentelefoon.
Lees verder