Transitietafel regio Alkmaar

16-02-2017

De Transitietafel is in de regio Alkmaar het overlegorgaan rondom de transitie en transformatieopgaven. Deelnemers zijn zorgverzekeraar, zorgkantoor, regiogemeenten, zorgaanbieders, woningcorporaties, cliëntenparticipatie en de georganiseerde eerste lijn.

ZONH heeft binnen de transitietafel belangrijke functies. Zowel het technisch voorzitterschap als de functie regiosecretaris is bij ZONH belegd. Door de kennis van het brede netwerk en bekendheid bij de vele verschillende partijen daarin kan ZONH goed schakelen, vertalen en verbinding leggen tussen de aanwezig partijen en onderwerpen.

Convenant Wijkgericht werken doe je samen 2.0

In het najaar van 2015 is het convenant “Wijkgericht werken doe je samen 2.0” ondertekend door de Zorgverzekeraar VGZ, het Zorgkantoor VGZ en de regiogemeenten. Verbonden aan het convenant zijn dan ook een aantal thema’s bepaald waarop de komende drie jaar samengewerkt wordt.

Voor 2015-2016 is gekozen voor een viertal thema’s die prioriteit krijgen:

De Transitietafel fungeert als klankbord voor de Regietafel door voorstellen van een advies te voorzien en/of input te leveren voor gedragen oplossing. De Transitietafel is de voeding voor de Regietafel en biedt aanbieders de mogelijkheid om ook hun ervaringen uit de praktijk aan te kunnen dragen en te bespreken.

De Regietafel is een voortzetting van het regionaal overleg tussen de financiers. Zij houden toezicht op de uitvoering van de gekozen thema’s. Dit overleg van de inkopende/financierende partijen vormt daarmee de koepel van het convenant. De intentie is om met de Regietafel tot besluiten te komen die voor de hele regio gelden. Aan de Regietafel wordt ook gekeken naar de samenhang met andere afspraken en overleggen in de regio.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de regiosecretaris van de Transitietafel Myrthe Brachel-Pap via m.brachel-pap@zonh.nl of bel (072) 541 46 00 /  06 12 69 27 15. 

Deel via e-mail Print de pagina
terug naar het overzicht