Voorlopers strandwandeling Zorg in de wijk en Positieve Gezondheid

De voorlopers stellen zich aan u voor en vertellen waar zij graag met u over van gedachten willen wisselen

Riny Baars, teamleider 1.Hoorn Kersenboogerd/Blokker

Ik ben Riny Baars, op de foto ziet u mij op een tropisch strand begin van dit jaar. Ik ben in dienst bij de gemeente Hoorn en ben daar teamleider gebiedsteams. Dat betekent dat ik een team sociaal en een team jeugd aanstuur die uitvoering van de Wmo en de jeugdwet doen en ook vorm geven aan de transformatie van het sociaal domein.

Het gebied waar ik werk is de wijk Kersenboogerd en het dorp Blokker. Mijn verbintenis met wijkgerichte zorg is dat ik met mijn team echt voor een wijk (gebied) werk. Daarbij hebben wij met name de krachten bij de hulpvrager voor ogen; de gezonde kant van de persoon en zijn/haar netwerk. We proberen de bewoners van de wijk zo goed mogelijk te leren kennen maar ook al onze partners die ook in deze wijk werken. Een hele opgave, want het gaat om 25.000 inwoners.

Tijdens de wandeling zou ik vooral van gedachte willen wisselen over hoe men de transitie heeft ervaren en hoe men ziet dat er getransformeerd wordt. Ook zou ik graag willen praten over welke vormen van zorg gemist worden of dat er vormen zijn die nu juist een aanvulling zijn. In hoeverre zijn er innovatieve ideeën en in hoeverre wordt dit omgezet in nieuwe producten.

Renate Beunder, huisarts en voorzitter huisartsenvereniging Midden-Kennemerland

Mijn naam is Renate Beunder en sinds kort ben ik naast huisarts in Broekpolder ook voorzitter van de huisartsenvereniging Midden-Kennemerland. Als huisarts werk ik al jaren in de wijk Broekpolder in een groot gezondheidscentrum waar we het werken in de wijk, ook via anderhalvelijnsconsulten of meekijkconsulten verder vorm geven. We hebben elke zes weken multidisciplinair overleg en dat heeft grote meerwaarde voor de patiënt. Die wordt niet meer van het kastje naar de muur gestuurd en krijgt geïntegreerde zorg. Waar ik tijdens de strandwandeling het graag over wil hebben is de samenwerking met de gemeente en dat het daardoor ook makkelijker wordt om mensen als meer dan het geheel der delen te zien. Voor mij is positieve gezondheid vooral kijken naar wat je nog wel kunt en niet meer naar wat je niet meer kunt. Laat dat nou net het gebied zijn waarop je binnen de wijk en met de gemeente samen werkt met elkaar!

Elly Deutekom-Muntjewerff, wethouder sociaal domein gemeente Opmeer

Voor West-Friesland ben ik dossierhouder van het transformatieproces en innovatie, als het gaat om de aansluiting onderwijs en jeugdhulp en de aansluiting WMO en de uitvoering van de participatiewet. Daarnaast ben ik voorzitter van het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden.

Willen wij een succes maken van de nieuwe taken die in 2015 overgegaan zijn van het Rijk naar de gemeenten (in het kader van de jeugdwet, de WMO en de participatiewet) dan zullen wij moeten vernieuwen/transformeren. Niet het systeem maar de burger centraal. Samenwerken van de zorgverleners in de wijk om de zorg te optimaliseren, waar de vragen van de inwoners leidend zijn, maar waar zij ook zelf nadrukkelijk aan zet zijn.

Tijdens de strandwandeling zou ik in elk geval graag van gedachten willen wisselen met eerstelijnszorgverleners over hoe wij al wandelend kunnen komen tot het besef dat we elkaar nodig hebben en dat samenwerken veel winst op kan leveren. Dat er meer inzicht komt in elkaars werkwijze in het belang van cliënten, patiënten, inwoners en duidelijk wordt welke wederzijdse verwachtingen er leven.

Rikus Kieft, voorzitter zorgcoöperatie Texel Samen Beter

Ik ben mede-oprichter en voorzitter Zorgcoöperatie Texel Samen Beter (TSB). TSB is opgericht om op Texel als (toekomstige) gebruikers van zorg & welzijn mee te denken en mee te werken in ‘langer zelfstandig thuis wonen’ en daarbij voor iedereen op Texel de zorg beschikbaar te hebben die je voor je beste maatje wenst.

Dat vereist nieuwe vormen van integrale zorg, dat vereist samenwerking van zorg- en welzijnsaanbieders op Texelse schaal. Dat vereist bewustwording bij de (toekomstige) gebruikers van zorg. TSB wil een instrument zijn om daadwerkelijke participatie en wederkerigheid vorm te geven.
Wijkgerichte zorg is daar natuurlijk een belangrijk onderdeel van. Positieve gezondheid (Machteld Huber) is voor ons een uitstekende kapstok om het gesprek met onze ruim 600 leden te voeren.
Tijdens de strandwandeling zou ik graag willen sparren over de vraag: hoe vind je als zorgcoöperatie de juiste niche in het zorglandschap waar participatie van gebruikers tot echte meerwaarde leidt, niet alleen voor hen zelf als individu, maar voor het zorglandschap op Texelse schaal? Hoe creëer je integrale samenwerking tussen zorg- en welzijnsaanbieders met daadwerkelijke participatie van de (toekomstige) gebruikers?

Corrie de Koning-van Heeren, directeur zorg De Zorgcirkel

Ik ben Corrie de Koning-van Heeren, directeur zorg bij De Zorgcirkel met de portefeuille netwerkzorg. Binnen deze portefeuille ben ik verantwoordelijk voor de zorg, zoals we die verlenen in onze vestigingen èn de zorg zoals we die in de thuiszorg verlenen. Vanuit de vestigingen leggen we verbindingen met de wijken en dorpen rond de vestigingen en sluiten aan bij de plaatselijke initiatieven op het gebied van welzijn en zorg.

Mijn collega directeur zorg, Ad Vaarties, is verantwoordelijk voor de behandel- en expertisecentra van De Zorgcirkel. Door de verbinding te maken tussen expertisezorg en netwerkzorg willen we de zorgketens voor onze cliënten versterken èn een verbinding maken naar de andere zorgaanbieders (waaronder de huisartsen en de ziekenhuizen).

Van oorsprong ben ik fysiotherapeut en heb vanuit die beroepsachtergrond nog steeds grote affiniteit met positieve gezondheid vanuit bewegen. Ook voor de oudere kwetsbare cliënt is bewegen van het grootste belang. Hierover zou ik in ieder geval tijdens de strandwandeling van gedachten willen wisselen met eerstelijnszorgverleners.

Sandra Lantinga, inkoper integrale zorg regio noord Coöperatie VGZ

Sinds 2010 ben ik inkoper integrale zorg bij Coöperatie VGZ. Binnen VGZ hou ik me bezig met de inzet van eerstelijnsondersteuningsgelden in Noord-Holland Noord en de inkoop van wijkverpleging, palliatief Terminale Zorg en Intensieve kindzorg.
Coöperatie VGZ ondersteunt het gedachtegoed van het Instituut voor positieve gezondheid en werkt daarmee samen. Onder andere via het Netwerk Positieve gezondheid Noordelijke Maasvallei. Daar komt met 24 deelnemers uit verschillende organisaties, een beweging op gang op basis van het gedachtegoed van positieve gezondheid. Voorbeelden daarvan zijn: positieve gezondheid als belangrijke pijler in het beleid, het omdenken van het ziekteverzuimbeleid naar positief gezondheidsbeleid maar ook het daadwerkelijk toepassen ervan in de huisartsenpraktijk.

Jeroen Olthof, wethouder gemeente Zaanstad

Jeroen Olthof is wethouder van o.a. Jeugd en Zorg bij de gemeente Zaanstad en heeft zijn sporen verdiend in bedrijfsleven èn overheid. Daarbij komt dat hij gezondheid en welzijn een warm hart toedraagt. Hij is in het verlengde van zijn wethouderschap tevens lid van de VNG-commissie die hierover gaat en voorzitter van de Sociale Pijler G32.

Jeroen is een geboren en getogen Zaankanter en draagt het wijkgericht werken (in de regio) een warm hart toe. Zaanstad wordt door hem ervaren als Nederland in het klein. Het gaat in Nederland in de zorg gelukkig steeds meer om wat je wél kunt als burger en niet om wat je niet kunt. De behoeften van de Zaankanter moeten volgens hem altijd centraal staan. En de gemeente moet hierin ondersteunen. Daarbij is elk mens uniek en geen optelsom van onderdelen.

‘Ik deel graag mijn visie en ervaringen over het wijkgericht werken. Ik zou het fijn vinden als het tijdens de strandwandeling ook gaat over zaken die zorgverleners persoonlijk bezighouden, wat goed gaat in de zorg, maar vooral ook wat beter kan. Ook ideeën en suggesties hieromtrent verneem ik graag zodat samen gewerkt kan worden aan nog betere zorgverlening. Ik kijk er naar uit om met de deelnemers te gaan wandelen en met hen in gesprek te gaan.’

Antoine Tromp, wethouder gemeente Uitgeest

Mijn naam is Antoine Tromp en ik ben wethouder Samenlevingszaken in Uitgeest sinds 2014. Na langdurig werkzaam te zijn geweest in de verpleging en verzorgingssector ben ik nu in staat om vanuit het perspectief van openbaar bestuur zaken te mogen verbeteren in met name het sociaal domein.
Voor de Regio Alkmaar ben ik voorzitter van het bestuurlijk inkoopteam Wmo en wat betreft de Jeugdzorg ben ik accounthouder voor de bovenregionale inkoop. Tevens ben ik lid van de regionale stuurgroep huisvesting vergunninghouders waarvoor ik bestuurlijk trekker ben van het programma inburgering en participatie.

Als het om het wijkgericht werken gaat is het van groot belang om de verbinding tussen het zorgdomein en het sociaal domein beter te leggen dan nu. Hier liggen beslist kansen voor gemeente, huisarts, wijkverpleging en apotheker om zaken beter te doen. Tijdens de strandwandeling wil ik hier graag over van gedachten wisselen met de verschillende deelnemers om ook van hen te horen wat zij vinden en waar zij de kansen zien.

Bert van de Velden, directeur Publieke Gezondheid GGD Kennemerland

Mijn vertrekpunt is dat dat gezondheid mensen in staat stelt om ‘hun ding’ te (blijven) doen. Alles met de bedoeling hun leven een zinvolle invulling te geven. Leidend daarbij is het ‘wat kan je wel’-principe en ‘wat heeft voor jou betekenis, wat wil je?’. Positieve gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Dit concept op gezondheid heeft een brede en dynamische invulling en is een uitnodiging om niet alleen op behandeling van ziekten en aandoening te focussen, maar juist ook die dimensies aan te spreken die gezondheid versterken. Maak gebruik van mensen hun kracht en potentieel in plaats van beperkingen of handicaps. Gezondheid krijgt hierdoor een positieve boost. Natuurlijk blijven ziekten ook behandeld worden en waar mogelijk voorkomen. Echter positieve gezondheid nodigt uit om naast lichamelijk functioneren en mentaal welbevinden actief de dimensies zingeving, sociaal maatschappelijke participatie, kwaliteit van leven en dagelijks functioneren te versterken. Vanuit mijn rol als directeur Publieke Gezondheid draag ik dit gedachtegoed uit en incorporeer ik het in het dagelijks werk van de GGD.

Katrijn van der Vlerk, regiomanager thuiszorg bij Omring

Sinds 2013 werk ik als regiomanager thuiszorg bij Omring. Ik ben verantwoordelijk voor een aantal kleinschalige zelforganiserende wijkteams die verpleging en verzorging bieden aan Texelaars en jaarlijks vele vakantiegasten. Verder was ik lid van de groep Texelaars die het initiatief heeft genomen om een eigen zorgcoöperatie op te richten: Texel Samen Beter.

De uitdagingen voor het eiland (vergrijzing, ontgroening, krappe arbeidsmarkt, beschikbaarheid zorgvoorzieningen) vereisen meer samenwerking tussen de klassieke domeinen preventie, zorg en welzijn. En aangezien de echte transformatie van de zorg ‘thuis’ plaatsvindt, zal deze samenwerking ook moeten plaatsvinden met de Texelaars zelf. Samen met de zogenaamde ‘coalition of the willing’ ben ik momenteel bezig om het concept positieve gezondheid (Huber) verdere bekendheid op het eiland te geven en leidend te laten zijn in de samenwerking tussen thuis, preventie, zorg en welzijn.

Lijkt het u interessant om met mij van gedachten te wisselen over wat er nodig is om de zorg beschikbaar en toegankelijk te houden? En hoe positieve gezondheid hierbij een echte ‘game changer’ kan worden? Meld u dan snel aan voor de strandwandeling!